Poems

Pag-ibig na Di Tapat
Chenita Paloging 

Aanhin mo ba ang masayang tawagan,
Kung ang relasyon naman nati’y lokohan?
Mabuti na lang na tayo’y magtapatan,
Kaysa laro lang at di katotohanan 

Pag-ibig, pag-ibig tingnan ang binga mo,
Sakit ang parang nadarama kong ito.
Damdamin ko’y tulad ng bulang nawala,
Poot at galit ang nadarama ko na. 

Ligaya
Priestly Van Marcos 

Pagmamahal dulot mo sa aki’y tunay
Gaya ng sarap ng paninda mong tanduay
Idagdag mo pa ang pulutang si Bantay
Siguradong ligaya ay walang humpay 

Ang pag-ibig ko naman sa ‘yo’y wagas
Na pumupulupot na parang ahas
Bingit ng problema tayo’y tatakas
Sa ganoo’y pag-ibig ay walang wakas. 

Hangin
Audrey Buslotan 

Wosh! Wosh! Tunog ng hangin sa Kalawitan
Parang ibong lumulipad sa kawalan
Lilipad ang halimuyak ng rosas
Sa harding tulad ng Bundok Arasa-as. 

Sa pagdaan at pagdaloy ng mga araw
Ligaya ay hated sa tindi ng araw
Malamig na simoy nagbibigay-sigla
Sa bawat pagdampi-pagsampal sa mukha.

Education’s Cry
Purple Gonzaga 

I was very disappointed
Of what the youngster did
Of what they have exclaimed
And of what they have commented. 

I thought I was of importance,
But what I saw, I was of no relevance.
I hoped I was their shirts and pants,
But I was given no other chance. 

The educated wanted and loved me,
The youngsters ignored and deserted me.
I am help against illiteracy,
But why am I casted away? 

I am opportunity to all,
Knowledge and wisdom are my call.
I can’t manage to see you fall,
Neither to see you crawl. 

Children of today, embrace and understand me,
Love me and I’ll show the way.
In this deep, dangerous and dark sea,
I will be the light and together we’ll sail away. 

Crying Out Loud
Pearl Gonzaga 

Mother, Father! Is this what you want me to be?
Always fenced in your arms, never been so lucky?
I can’t be happy moving out this way
I’d just like to find out what is best for me. 

How can I grow up if I don’t move out?
How will I know what independence is about?
Saying it makes sense to put fort my effort, yet
Nothing to boast but a worst senseless report. 

Living at home is like living in a fool’s paradise,
No chance to learn, freedom is out of sight.
“An active interest in others seemed not to be alright
Fruitful tear drop, cause no one tries to excite.” 

Until now, I always find myself undone
Nothing to prove ‘cause I’m helplessly stunned.
I’ll leave home; at my own feet I’ll stand
Rather to become a burden in the hallow of their hands!
 

Salamat Itay, Salamat Inay
Lorcel Mae Agaled 

Salamat kay Itay at saka kay Inay
Sa pagbibigay nila ng aking buhay
Kung ‘di sa kanila’y di masisilayan
Ganda ng umaga at kapaligiran.

Tinuruang bumasa at saka sumulat
Kagandahan asal ang siyang pamulat
Maging mabuting ehemplo
Ang laging kaakibat. 

Mga magulang ko, maraming salamat
Sa pag-aaruga at inyong paglingap
Pipiliting abutin ang aking pangarap
Inaalay ko sa inyo sa hinaharap.

Pamagbaga
Purple Gonzaga 

Datako kuma  ib-ak ay ungung-a,
Intako dengngen mayat ay bagbaga,
I-biag no umey tako men-eskwela,
Tapnu mayat at plano et matungpal da. 

Eskwela kuma san nemnemen,
Awni pay sa makwani’y arem-arem,
Entako anusan ya en gagageten,
Nalagsak ay biag entako amagen. 

Lisiantako san nanduma ay bisyo,
Entako ketdi sangoen adu ay libro,
San entako basaen ipaey si ulo,
Tapnu si kasin, magay babawin to. 

Adawiantako san babarkada,
Entako basaen insurat di mamestra,
Nu adi maawatan damagen ken daida,
Ta adi anggey ikikiyat san mata. 

Entako es-esten ay en man-eskwela,
Tasay matapian at malagsakanda,
Tay kanayon ay enda ibagbaga,
San adal et anggey si mayat ay ipatawidda. 

Ngem wada ken sik-a no enka ednge na,
Nu adika mabagbagaan ayatoan et sa,
Sapay koma ta adim saksakiten na,
Tan laydek laeng ay manbaliwka.

 

 

SCHOOL FACILITIES
 
SAHS YAHOO SEARCH ENGINE
 
Search this site or the web powered by FreeFind

Site search Web search
Contact Us
 
Website Address
www.sahs-edu.page.tl
======================
Email Address
sanalfonsoligorio@yahoo.com
======================
http://www.facebook.com/pages/San-Alfonso-High-School-Sabangan
======================
 
 
Today, there have been 1 visitors (28 hits) on this page!
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free